• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego arlettedesing.pl


Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu arlettedesign.pl, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.
Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie www.arlettedesing.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.


Informacje o firmie


Sklep internetowy działający pod adresem www.arlettedesign.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez Firmę Arletta Lewandowska z siedzibą we Wrześni, ul. Kościuszki 24B/12, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i technologii, NIP: 7891559674, REGON: 382909361.


Infolinia: 572 804 799 (opłata za połączenie zgodnie z stawką przewidzianą przez operatora)
Adres e-mail: info@arlettedesign.pl

Złożenie zamówienia

Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym arlettedesign.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamówienia na produkty wystawione w Sklepie Internetowym można składać poprzez:

- stronę internetową www.arlettedesign.pl
- wysłanie zamówienia e-mailem na adres: info@arlettedesign.pl

Aby złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.arlettedesign.pl należy kliknąć na przycisk:
- „Do koszyka” znajdujący się przy wybranym przez Klienta produkcie
- „Kontynuuj zakupy” – w przypadku gdy Klient zainteresowany jest nabyciem kolejnym produktów
- „Realizuj zamówienie”, a następnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zmienić ilość zakupionego produktu lub usunąć dany produkt w przypadku rezygnacji z jego zakupu,
- „Dalej” i wypełnić pojawiający się formularz zgodnie z podaną instrukcją,
- po sprawdzeniu danych wpisanych do formularza, wyborze formy płatności i dostawy towaru oraz weryfikacji zawartości koszyka, w celu zakończenia procesu składania zamówienia, należy kliknąć na przycisk „ Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem Internetowym, zgodnie z treścią regulaminu.
W celu potwierdzenia otrzymania przez Sklep Internetowy zamówienia Klienta, wysyłany jest do Klienta e-maila z treścią złożonego zamówienia oraz z treścią wcześniej zaakceptowanego regulaminu. Zawarte w zamówieniu informacje o cenie mają charakter wiążący.

W przypadku płatności przy odbiorze umowę uważa się za zawartą z chwili otrzymania przez Klienta w/w e-maila. W przypadku pozostałych form płatności umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania e-maila z informacją, że płatność dokonana przez Klienta została zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.


Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu Sklepu Internetowego odbywa się poprzez załączenie w/w danych i w/w regulaminu do e-maila wysłanego automatycznie jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia.


Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


Ceny


Podane w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w Polskich Złotych.


Dostawy i czas realizacji.


Dostarczany towar jest wolny od wad.
Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Przy zamówieniach płatnych w formie zwykłego przelewu bankowego lub szybkiej płatności on-line, doliczany jest jednorazowy koszt w wysokości 14,00 zł brutto.
Przy zamówieniach płatnych za pobraniem (płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki), doliczany jest jednorazowy koszt w wysokości 19,00 zł brutto.

Czas realizacji zamówienia wraz z jego dostawą podany jest przy każdym prezentowanym produkcie i obowiązuje po wpływie pełnej ceny na rachunek bankowy Sklepu Internetowego (w przypadku płatności przelewem) lub od chwili wysłania przez Sklep Internetowy do Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze). Jeśli czas dostawy przedłuży się, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.


Formy i warunki płatności


Akceptujemy następujące warunki płatności:
• Zwykły przelew bankowy,
• Płatność przy odbiorze,
• PayU - bezpieczne płatności on-line.


Szczegółowe informacje na temat różnych form płatności znajdą Państwo tutaj.

Wpłatę należy dokonać na poniższy rachunek bankowy należący do Sklepu Internetowego:
65 1090 1421 0000 0001 4223 3535 (Santander Bank Polska S.A.)
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

W przypadku wyboru innej formy płatności niż „płatność przy odbiorze” Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania zapłaty ceny w w/w terminie zamówienie Klienta zostanie przez Sklep Internetowy anulowane.


Prawo własności


Do momentu pełnej zapłaty przez Klienta, towar pozostaje własnością Sklepu Internetowego.


Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas –Firmę: Arletta Lewandowska, ul. Kościuszki 24B/12, 62-300 Września, tel. 572 804 799, e-mail: info@arlettedesign.pl – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać zwracaną rzecz na adres: Arletta Lewandowska, ul. Królowej Jadwigi 5, 62-300 Września, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat : Arletta Lewandowska, ul. Kościuszki 24B/12, 62-300 Września, NIP: 7891559674, adres e-mail: info@arlettedesign.pl
- Ja/My (*): ........................................................ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następujących usług(*):
..................................................................................
..................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):.............
- Data:

(*)Niepotrzebne skreślić


Faktura


Do każdego zrealizowanego zamówienia Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT. Obraz Faktury VAT przesyłamy drogą elektroniczną na podany przez kupującego w trakcie składania zamówienia adres e-mail, chyba że Klient wyraźnie zaznaczył, że faktura VAT powinna być dostarczona w tradycyjnej formie.


Reklamacje


Jeżeli zakupiony przez Konsumenta produkt posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Konsument może go reklamować poprzez powiadomienie Sklepu Internetowego (sprzedawcę) o reklamacji i jej przyczynach drogą e-mailową na adres info@arlettedesign.pl lub telefoniczną pod numerem 572 804 799 lub listownie (procedura wydłuży się o okres doręczenia pism) na adres ul. Kościuszki 24B/12, 62-300 Września i odesłanie reklamowanego produktu na adres: Arletta Lewandowska ul. Królowej Jadwigi 5, 62-300 Września („Punkt Zwrotów”) lub na inny adres wskazany przez sprzedającego w trakcie rozpatrywania reklamacji. Sklep Internetowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku zasadnej reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia go do Punktu Zwrotów (tutaj chyba powinno być: 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji). Koszty związane z zakupem reklamowanego produktu i jego zwrotem, sprzedający zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu zasadnej reklamacji.


Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedającego albo sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym terenowo Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gwarancja


Towar sprzedawany w Sklepie Internetowym może być objęty gwarancją producenta lub dystrybutora. Jeżeli dany towar jest objęty gwarancją, informacja o warunkach gwarancji umieszczana jest w opisie danego produktu. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji należy wysłać do nas pisemnie (na adres Sklepu: Arletta Lewandowska, ul. Kościuszki 24B/12, 62-300 Września) lub drogą e-mailową (na adres: info@arlettedesign.pl) lub (opcjonalnie) bezpośrednio do producenta aby uzyskać dalszych informacji o sposobie postępowania w celu zrealizowania prawa z gwarancji.


Ochrona danych osobowych


Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu internetowego są przetwarzane przez Firmę: Arletta Lewandowska z siedzibą we Wrześni, przy ul. Kościuszki 24B/12.
Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sklepowi Internetowemu realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności i cookies.

Cookies

Sklep internetowy wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności i cookies.


Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego regulaminu, prosimy o kontakt e-mailem na adres: arlettedesign.pl