• Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas –Firmę: Arletta Lewandowska, ul. Kościuszki 24B/12, 62-300 Września, tel. 572 804 799, e-mail: info@arlettedesign.pl – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać zwracaną rzecz na adres: Arletta Lewandowska, ul. Królowej Jadwigi 5, 62-300 Września, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat : Arletta Lewandowska, ul. Kościuszki 24B/12, 62-300 Września, NIP: 7891559674, adres e-mail: info@arlettedesign.pl
- Ja/My (*): ........................................................ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następujących usług(*):

..................................................................................

..................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):.............
- Data:


(*)Niepotrzebne skreślić

Reklamacje


Jeżeli zakupiony przez Konsumenta produkt posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Konsument może go reklamować poprzez powiadomienie Sklepu Internetowego (sprzedawcę) o reklamacji i jej przyczynach drogą e-mailową na adres info@arlettedesign.pl lub telefoniczną pod numerem 572 804 799 lub listownie (procedura wydłuży się o okres doręczenia pism) na adres ul. Kościuszki 24B/12, 62-300 Września i odesłanie reklamowanego produktu na adres: Arletta Lewandowska ul. Królowej Jadwigi 5, 62-300 Września („Punkt Zwrotów”) lub na inny adres wskazany przez sprzedającego w trakcie rozpatrywania reklamacji. Sklep Internetowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku zasadnej reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty dostarczenia go do Punktu Zwrotów (tutaj chyba powinno być: 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji). Koszty związane z zakupem reklamowanego produktu i jego zwrotem, sprzedający zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu zasadnej reklamacji.


Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedającego albo sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym terenowo Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

  • Sklep zamknięty

Prace techniczne.